"КОМЕКО" АД е бенефициент, изпълняващ административен договор по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на република България.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на получената подкрепа ще се постигане положителен ефект за „КОМЕКО“ АД по отношение преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Повече информация е налична на сайта www.eufunds.bg